Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN | Kıta Avrupası Felsefesine Giriş

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

Kıta Avrupası Felsefesi Okumaları II

Tarih:6 Ekim 2023 Cuma, 18:00       
Ders:Kıta Avrupası Felsefesine Giriş
Hoca:Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Başaran
İşleniş:Yüz yüze 18, Online 55 kişi 
Özet:Beyza Kayacı hocayı takdim etti. Ders tek oturumda işlendi. 

Hoca tarafından derse başlamadan önce hitap edilen kitleyi tanıma amaçlı tanışma gerçekleştirildi.

      Kıta Avrupası Felsefesi Okumaları I hakkında bilgi verildi. Ele alınan filozoflar, metinleri ve görüşlerine değinildi. Geçen seneki okumalardaki planlamanın bu senekinden farklarına değinildi. İlk okumalarda daha çok klasik kıta felsefecilerinin klasik eserlerinin ağırlıkta olduğundan bu seneki okumalarda ise daha çok çeşitliliğe gidildiğinden bahsedildi. Husserl, Heidegger, Levinas, Lytoard, Gadamer ve Marleau Ponty hakkında ve kıta felsefesini nasıl şekillendirdikleri hakkında özet bilgiler verildi.

      İlk dersi gerçekleştirilen Kıta Avrupası Felsefesi Okumaları II’nin genel çerçevesinden bahsedildi. Ele alınacak filozoflar ve kimler tarafından ele alınacağından bahsedildi. Her filozofun uzmanları tarafından ele alınacağı vurgulandı.

 • Kıta Avrupası Felsefesinin Analitik Felsefeden Farkları 

      Analitik felsefeyle arada en büyük farklardan birisi metinlere yüklenen anlamlardır. 

Analitik felsefesinin üslup ve felsefe yapma tarzları farklıdır. Kişinin kişiliğiyle, felsefe yapma üslubuyla, dünya görüşüyle ilgilidir. Bunlara göre kıtacı veya analitikçi felsefe tutumu sergilenmiş olmaktadır. İki taraf birbirine düşman ya da taraf değildir. Bu farklılığı ortaya koyan ilk kişi “Tanrı öldü.” sözüyle Nietzsche’dir.

 • Kıta Avrupası Felsefesi nedir?

       Kıta Avrupası Felsefesi tarihsellik, metinsellik, eleştiri ve hermenötik ekseninde gerçekleşmektedir. Bunlar Kıta Avrupası Felsefesinin üslup ve biçimini yansıtan yapıtaşlarıdır.  

 • Tarihsellik

      Analitik felsefe argüman üretmek, formalize etmek, formülün sonuçlarını yanlışlarından ayırt etmek gibi konular üzerine gitmektedir. Fakat düşünce yalnızca argümandan ibaret değildir. Bir dünyada yaşamaktayız ve bu dünyada aynı zamanda zaman ve mekanla iştigal etmekteyiz. Bir argüman ürettiğimizde o argüman da zaman içerisine girerek bir tarihsellik oluşturmaktadır. Bir argüman ortaya atan, eleştiren, katkı sunanlarla birlikte argümantasyonun tarihi sürecini de okumuş oluruz. Böylece argüman tek başına var olmaz; argümanın kendisi ve sahibiyle birlikte tarihsellik içerisinde var olmaktadır. Bir başka bakış açısıyla tarihsellik, argümanı okuyan ve argümanla meşgul olan kişilere yani bizlere tekabül etmektedir. Bu da düşünme faaliyetinin içerisindedir. 

 • Metinsellik

      Metinsellikten kastedilen Kıta Avrupası Felsefesinin metinler arası ilişkiler edebiyatı olduğudur. Çünkü ele alınan filozofların görüşlerinin her biri çok fazla metinle bağlantı içerisindedir. Metinler arasında kendiniz ilişki kurmadıkça buradaki figürlerin düşünceleri okuyup geçmekten ibaret kalmaktadır. Bu okumalardan beklentimiz bunu uygulayıp bir yetiye dönüştürmektedir. Metinleri yalnızca okuyup anlamak yerine düşünmeye estetik olarak bakmak gerekmektedir. 

      Kıta Avrupası Felsefesi okumalarının amacı filozofların düşünme tarzlarını anlamak, uygulamak ve hayata eklemlemektir. 

      Ön okuma metinlerinin ve düşünme tarzlarına, üsluplarına aşinalık kazanmak adına gelecek olan hocaların da metinlerini okumanın öneminden bahsedildi.

Öğrencilerin soruları cevaplanarak ders bitirildi. 

Katılım sağlayan öğrenciler derse ilgiliydi. Öğrencilerin dönütleriyle ders interaktif hale geldi. 

Ön Okuma Metni:
 • David West – Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s. 11-18
 • Martin Heidegger – Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, s. 11-64
Bahsi Geçen Eserler: 
 • Hannah Arendt, İnsanlık Durumu
 • Jean François Lyotard, Postmodern Durum
 • Jean Baudrillard, Similasyon ve Simülakrlar
 • Slavoj Zizek, Gıdıklanan Özne
 • Alain Badiou, Sonsuz Düsünce
 • Jacques Derrida, Yazı ve Fark/Kelimeler ve Şeyler/Eleştiri Nedir? Kendilik Kültürü
 • Paul Ricoeur, Hafıza, Tarih, Unutuş/Aydınlanmanın Diyalektiği
 • Gilles Deleuze, Fark ve Tekrar
 • Marleau Ponty- Algının Fenomenolojisi
 • Nermin Uygun, Felsefenin Çağrısı
Scroll to Top