Dr. Öğr. Üyesi Hadi Ensar CEYLAN | Klasik Fıkıh Eserlerinde İbadetlerin Tanzimi

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

2. Sınıflar

Tarih:24 Şubat 2024 Cumartesi / 11.00
Ders:Klasik Fıkıh Eserlerinde İbadetlerin Tanzimi
Hoca:Dr. Öğr. Üyesi Hadi Ensar Ceylan
İşleniş:Yüz yüze
Özet:
 • Ders tek oturum olarak işlendi, akışa bağlı kalınarak slayt üzerinden açıklamalar yapılarak içerik yürütüldü. Öğrenciler ders araları ve bitiminde sorularını yönelterek derse katkı sağladılar.
 • İlmihal olgusu üzerinden derse giriş yapılarak bu olgunun yeni bir şey olmadığından bahsedilerek geçmiş süreçte tarihi zeminde nasıl bir yeri olduğundan bahsedilerek devam edildi. Ders kendi içerisinde iki genel başlıkta ele alınarak detaylandırması yapıldı: Klasik İlmihal Literatürü ve Çağdaş İlmihal Literatürü.

Klasik dönem ve Çağdaş dönem literatürüyle ilgili örnekler verilerek her yeni çalışmada konuların ele alınış şeklinin döneme uygun olarak daha anlaşılabilir hale geldiği üzerinde durularak değişimin içerikte değil içeriğin ele alınmasında olduğu vurgusu yapıldı. Örnek verilen ilmihallerin içeriği üzerinden yorumlamalar yapılarak söylenilen cümleler desteklendi.

İlmihallerin kavramlar arasındaki ilişkilerin gözle görülür halde işlenilen bir zemin olduğundan bahsedilerek ibadet, muamelat, ukûbat ve husûmat başlıklarının arasındaki bağ ele alındı devamında ise ibadet kavramıyla konumu üzerinde duruldu. İbadetin fıkhın dört ana bölümünden biri olduğundan bahsedilerek bu alanda kullanılan ana kavramlar olan ‘taabbud, takarrub illallah, tâat’ın üzerinde duruldu. Bu kavramlar çerçevesinde de alanın kapsamına giren konular üst başlıklar (taharet, salat, zekat, savm, hacc) hakkında bilgilendirme yapıldı. İbadet alanı için bir zemin oturtulduktan sonra da bu alanın günümüz akademisindeki yeri, modern hukukun İslam hukukuna bakış açısı ve ibadet alanındaki ihtilaflar başlıkları altında açıklamalar yapılarak ders bitirildi.

 • Öğrenciler ders içerisinde dikkatli bir şekilde konunun akışını takip ederek not tuttular ve soruları olduğunda hocamıza konu bağlamında yönelttiler.
Ön Okuma Metni:
 • Osman Bayder, 8/14.Yüzyılda Şam-Mısır Bölgesi Fakihleri Arasında Bir Tartışma: Refu’l-Yedeyn Meselesi
Bahsi Geçen Eserler: 
 • Ebu’l-Leys es-Semerkandî / Mukaddime fi’s-Salât
 • İbn Ebu Bekr er-Râzi / Tuhfetu’l-Mulûk
 • Şurunbulâli / Nuru’l- Îdâh
 • Ebu Bekir er-Razi / Muhtâru’s-Sıhah 
 • Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam İlmihali
 • Ferhat Koca / İslam İbadet Esasları
 • İmam Muhammed / el Camiu’s-Sağîr
 • Tahavî / el- Muhtasar 
Scroll to Top