Prof. Dr. Fuat AYDIN | İslam Düşüncesini Öteki Üzerinden Anlama

 

19.07.2022 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

İslam Düşüncesini Öteki Üzerinden Anlama Dersi Raporu

                                                                       

Prof. Dr. Fuat Aydın

  • Ön Okuma Metni: Adnan Aslan- Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi
  • Ali İhsan Yitik, Hinduizm’in Diğer Dinlere Bakışı
  • Baki Adam, Katolik Kilesisin Kurtuluş Öğretisi Açısından Yahudilğe ve    İslam`a Bakışı
  • Cemil Kutlutürk, Hint Dinleri Açısından Diğer Dinler ve Mensupları
  • Fuat Aydın, Buda’nın Diğer Dinlere Bakışı
  • Yasin Meral, Ortaçağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı

 Ders Süresi: 2 saat

 Ders Mevcudu: 16 kişi

  

   Dinlerin ötekine bakışı konusu ele alınarak paradigmalardan bahsedilmiştir. Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm gibi dinlerde ötekileşme paradigmalarından bahsedilmiştir. Kurtuluş kavramı açıklanmış, farklı dinlerde bu kelimenin nasıl anlaşılıp yansıtıldığı üzerinde durulmuştur. Dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk maddeleri işlenilmiş ve içeriği hakkında ‘santara’ kelimesi gibi açıklayıcı kelimelerin tanımları yapılmıştır. 

  Bir insan sorduğu soruların paradigmasında istediği, onu tatmin eden cevapları alamaz ise din değiştirir; aksi taktirde din değiştirmek kolay değildir. Karşı taraf ancak sınır durumlarda (beklenmedik durumlarda) din değiştirebilir. Eskiden dinler kendini merkeze koyup diğerleri dışlanırken şimdi tanrı, hakiki gerçeklik, gerçekliğe yakınlık merkeze konmuştur. Bu farklı bakışların asıl kaynağı kurtuluştur. Farklı dinlerin kurtuluş kelimesini nasıl anlayıp yansıttığıyla ilgilidir. Örneğin Hint dinlerinde bu kavram samsaradan (sonsuz döngüden) kurtulma isteğinden kaynaklanır. Hinduizm, Budizm gibi dinlere ‘kurtuluşçu din’ denir. Çoğulcu anlayışta olanlar kendi içerisinde ayrılır ve birbirleri arasındaki en temel ayrım noktası bir grubun belli dinleri kabul ederken (beş din: Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm) diğer grubun zengin bir dini yapıya sahip olmasıdır. Sadece belli din kabul eden birinci grup (John Wick grubu olarak da söylenebilir) için şu açıklama yapılabilir: Diğer dinlerde dışlayıcılık yoktur, gerektiğinde farklı dini anlayışta tanımlanabilirler ve birini merkeze alıp diğerlerini yok sayma durumları yoktur. 

Scroll to Top